REGULAMIN WYKORZYSTANIA VOUCHERA

 

I. Użyte w Regulaminie terminy mają następujące znaczenie:

Sprzedawca – Dwie Historie,
Nabywca – osoba kupująca Voucher,
Obdarowany – osoba, dla której Voucher jest przeznaczony, uprawniona do jego realizacji,
Voucher – karta podarunkowa w formie fizycznej,
Sesja fotograficzna – usługa, do której otrzymania uprawnia nabycie Vouchera.

 

II. Organizatorem Sesji fotograficznej są Dwie Historie – Marta Bożek i Seweryn Bożek

 

III. Zakup Vouchera

1. Zakupu Vouchera można dokonać przez maila dwiehistorie@gmail.com, facebooka lub telefonicznie.
2. Wartość/cena Vouchera to wartość wybranej Sesji fotograficznej wymienionej na Voucherze.
3. Nabywca otrzymuje Voucher w postaci ręcznie robionego zaproszenia (możliwość wysłania listownie).
4. Ważność Vouchera wynosi czas 6 miesięcy. Ważność Vouchera nie jest przedłużana.
5. Nabywca przekazuje nieodpłatnie Voucher dowolnemu Obdarowanemu lub może z niego skorzystać osobiście.
6. Voucher nie może być przedmiotem obrotu, odsprzedaży lub wymiany na gotówkę.
7. W przypadku niewykorzystania Vouchera zarówno Nabywcy jak i Obdarowanemu nie przysługuje zwrot kosztów.
8. Zakup Vouchera jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
9. Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
10. Nabywca może wyrazić lub nie, zgodę na wykorzystanie wizerunku.

 

IV. Realizacja Vouchera na sesję fotograficzną

1. Voucher uprawnia do wzięcia udziału w Sesji Fotograficznej określonej przy jego zakupie, wymienionej na Voucherze, której warunki i zakres został opisany i przekazany Nabywcy.
2. Sesja fotograficzna musi odbyć się w czasie ważności Vouchera.
3. Obdarowany powinien umówić się na Sesję fotograficzną telefonicznie lub drogą e-mailową ze Sprzedawcą.
4. W celu wybrania dogodnego terminu zaleca się rezerwację Sesji z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.
5. Obdarowany ustala miejsce Sesji rodzinnych i plenerowych w porozumieniu ze Sprzedawcą. Dojazd na miejsce Sesji do 50 km (w obie strony) nie wymaga dopłat. Jeśli dojazd Sprzedawcy na miejsce sesji wymagałby pokonania więcej niż 50 km Obdarowany zobowiązuje się pokryć koszty z tym związane ustalone na poziomie 0.83zł za kilometr (w obie strony).
6. Obdarowanemu lub Nabywcy przysługuje prawo dobrania dodatkowych usług, ujęć lub przedłużenia trwania Sesji za dodatkową opłatą ustaloną ze Sprzedawcą. Zmiana lub poszerzenie zakresu usługi odbywa się za zgodą i w porozumieniu ze Sprzedawcą.
7. Obdarowany przed realizacją musi określić czy wyraża zgodę na publikację czy nie.
8. Realizacja sesji fotograficznej będzie odbywać się przy określonych zasadach bezpieczeństwa.

 

V. Przekazanie wykonanych fotografii
1.
Czas oczekiwania na zdjęcia wynosi 14 dni roboczych w przypadku sesji plenerowej, dla reportażu czas określany jest indywidualnie.
2. Zdjęcia wysłane zostaną drogą elektroniczną.
3. Odbitki zdjęć przekazane zostaną w formie fizycznej lub listownie.